V následujícím přehledu jsou uvedeny úrovně studia anglického jazyka a stručný popis mluvnických znalostí a konverzačních schopností, které posluchač získá po daném stupni studia.
  1. Elementary
  2. Pre-Intermediate
  3. Intermediate
  4. Upper Intemediate
  5. Advanced

1. Elementary - začátečníci

Kursy jsou určeny pro začátečníky, kteří se doposud nesetkali s anglickým jazykem anebo dosavadní souvislá délka studia nepřekročila půl roku výuky v rozsahu jedné či dvou hodin týdně.
Po ukončení studia úrovně elementary jsou zvládnuty zejména následující gramatické jevy:
Konverzace - studenti se umí vyjádřit k základním konverzačním okruhům:

2. Pre-Intermediate - mírně pokročilí

Studium úrovně Pre-Intermediate je vhodné po jednom školním roce, což znamená po přibližně 120 hodinách předchozí výuky a zvládnutí mluvnických jevů v nich uvedených.
Po ukončení studia úrovně Pre-Intermediate jsou zvládnuty (mimo jevů předchozího stupně): Konverzace - studenti zopakují a rozšíří slovní zásobu k doposud probraným základním konverzačním okruhům a rozšíří je o další témata:

3. Intermediate - středně pokročilí

Na této úrovni se dovršuje studium mluvnice potřebné pro každodenní dorozumění a upevňují se doposud získané návyky. Dochází k rozšíření o následující jevy:
Konverzační témata se rozšiřují o více abstraktní a studenti se tak mohou domluvit o

4. Upper Intermediate - pokročilí

Po absolvování této úrovně je možno studovat většinu zahraničních vysokých škol, eventuálně pracovat v různých oblastech - administrativa, banky, služby, obchod a průmysl. Mimo mluvnické znalosti se rozšiřuje znalost o rozlišení formálního a neformálního jazyka, klade se důraz na utřídění dosavadních poznatků, jejich systematizaci, hlubší procvičení a porozumění.
Konverzace se týká nejen každodenních situací a běžných témat, ale zabývá se celospolečenskými otázkami a okruhy, které mají více abstraktní charakter. Mimo jazykových znalostí se procvičuje schopnost diskutovat, podpořit své myšlenky, vyjádřit protiklady. Studenti se umí mimo jiné dobře vyjadřovat k abstraktním tématům jako

5. Advanced - velmi pokročilí

Tato úroveň plně pokrývá nároky všech zahraničních vysokých škol. Posluchač je schopen zvládnout veškerý mluvnický aparát, vyjádřit se v jakékoliv každodenní či společenské situaci, zvládnout argumentaci, podporu svých názoru a různé stylistické styly k písemnému prosazení svých myšlenek.
Imagexxx

www.kamamew.net - pokročilosti studia

HOME Info Práce Kontakt